ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

          สมาคมกองหนุนทหารผ่านศึกจังหวัดลำปาง ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ สโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.๓๒  เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๔๐๐ โดยมี พ.ต.สมศักดิ์  เตชะสืบ รอง ผอ.กอ.รมน.ล.ป. เป้็นประธานการประชุมฯ (แทน ผบ.มทบ.๓๒) และ พ.อ.อดุลย์  วรรณศรี นายกสมาคมได้แถลงผลการปฏิบัติที่ผ่านมาให้ที่ประชุมฯ ได้ทราบ ทั้งนี้ ผศ.ล.ป. ได้ชี้แจงสิทธิพึงมีพึงได้ของทหารผ่านศึกได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ. และ การรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๒ - ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา


ด่วน
     ด้วยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๒, บัตรชั้นที่ ๓ และบัตรชั้นที่ ๔  เข้าสอบชิงทุนการศึกษาจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นเงินทุน ๑๐,๐๐๐.- บาท ต่อปีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ กำหนดสอบในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และประกาศผลการสอบในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
     ๑. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของทหารผ่านศึกนอกประจำการ
     ๒. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
     ๓. มีอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในขณะวันที่ยื่นคำร้อง
     ๔. มีความประพฤติดี
     ๕. มีฐานะยากจน
     ๖. มีสุขภาพดี สามารถศึกษาต่อไปจนจบการศึกษา
     ๗. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น

สมาคมทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการจังหวัดลำปาง - แพร่

       สมาคมทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการจังหวัดาลำปาง - แพร่  มีคำขวัญ "เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" และใช้เครื่องหมายสมาคมตามรูป

โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. เสริมสร้างเกียรติ รักษาสิทธิ สร้างความรัก ความสามัคคี การสวัสดิการ การส่งเสริมอาชีพ และอื่นๆ เพื่อสมาชิก
๓. บำเพ็ญกุศลสาธารณะ ร่วมมือประสานประโยชน์แก่ทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ
๔. ให้ความร่วมมือกับบุคคลหหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาคมฯ ในการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
๕. สมาคมไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

         ซึ่งได้รับการจดทะเบียนสมาคมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
พันเอก วิรัตน์  จันทร์มล  เป็นนายกสมาคม คนปัจจุบัน

ทหารผ่านศึกดีเด่น


  เพื่อการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแก่ชนรุ่นหลัง อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกาย สังคมแวดล้อม ซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้ให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ยืนหยัดอยู่ในสังคมอย่างทัดเทียม เพื่อให้เขาเหล่านั้นเห็นถึงการมานะบากบั่น ดำรงตนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยแนวทางปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"

การจัดตั้งสมาคมทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการจังหวัดลำปาง-แพร่

      เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง ได้เชิญผู้แทนทหารผ่านศึกนอกประจำการ จากจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ เข้าร่วมหารือแนวทางในการจัดตั้งสมาคมทหารผ่านศึกในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานฯ ณ สำนักงานฯ ชั่วคราว ถนนลำปาง - แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  โดยได้ร่วมกันตกลงในการเสนอชื่อสมาคมฯ, การเลือกนายกสมาคมฯ อุปนายก และกรรมการด้านต่างๆ พร้อมสัญลักษณ์ของสมาคมฯ โดยจะดำเนินการขอจัดตั้งอย่างเป็นทางการกับจังหวัด และขออนุญาตใช้ชื่อกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกต่อไป ซึ่งในที่ประชุมฯ เสนอชื่อ "สมาคมทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการจังหวัดลำปาง-แพร่" โดยมี พ.อ.วิรัตน์  จันทร์มล เป็นนายกสมาคมฯการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อความมั่นคง

      สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง ได้จัดประชุมสัมมนาการจัดตั้งเครือข่ายเพื่ิอความมั่นคง โดยเชิญผู้นำเครือข่ายและสมาชิกเข้าร่วมการประชมสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์มนตรี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.๓๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี พ.อ.สาธิต  ศรีสุวรรณ รอง ผบ.มทบ.๓๒ เป็นประธานพิธี และมีเนื้อหาการบรรยายเรื่องของภัยคุกคามที่เป็นภัยต่อประเทศชาติ ที่สามารถบั่นทำลายความมั่นคงระดับรากหญ้านำไปสู่ระดับหมู่บ้าน ได้แก่ภัยจากยาเสพติด ที่คนในชุมชนควรเป็นหูเป็นตา ช่วยแจ้งข่าวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตัดปัญหาในเบื้องต้นก่อนลุกลามขยายความรุนแรงออกไป นอกจากนี้ยังภัยด้านการเมืองจากความเห็นที่แตกต่างออกไปตามทัศนคติของตน ดังนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจและเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ซึ่งเราทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจไทยทุกคน เป็นแบบอย่างที่ควรนำไปปฏิบัติ ได้แก่เศรษฐกิจพอเพียง ที่จะทำให้เราทุกคนอยู่อย่างสันติสุข ยั่งยืน และมั่นคงสืบไปการจัดประชุมสัมมนาแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึกและสัสดี

     ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง ได้จัดประชุมสัมมนาแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึกและสัสดีของจังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ รวมทั้งสิ้น 44 คน ณ สโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 โดย พล.ต.วิจักขฐ์  สิริบรรสพ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธี  และขอให้ทุกท่านที่เข้าประชุมฯ ได้คำนึงการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยประสานกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อขอรับการสนับสนุนทุกรูปแบบที่จะเกื้อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หาหนทางช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนฝากความปรารถนาดีของรัฐบาลที่มุ่งหวังในการพัฒนาประเทศชาติ และมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ 2559 นี้

     ระหว่างการประชุมฯ พ.อ.สาธิต  ศรีสุวรรณ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 กรุณามาบรรยายให้ความรู้เรื่องโรดแมป 6 4 6 4 ของรัฐบาล ที่ต้องการให้เกิดประชาธิปไตย กล่าวคือในการร่างรัฐธรรมนูญ 6 เดือนแรก,  การรับร่างรัฐธรรมนูญใน 4 เดือนต่อมา, การออกกฎหมายลูกรองรับรัฐธรรมนูญใน 6 เดือนต่อมา และการเลือกตั้งใน 4 เดือนสุดท้าย ซึ่งจะได้รัฐบาลชุดใหม่บริหารประเทศในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ทราบและสามารถชี้แจงกับทหารผ่านศึก ทหารกองหนุน ในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

     ทั่้งนี้ สำนักงานฯ ได้สัมมนาเกี่ยวกับการสงเคราะห์ทั้ง 6 ด้าน ให้ที่ประชุมฯ ทราบ ตลอดจนมอบเอกสาร กสก.1 สำหรับการขอรับเงินค่าจัดการศพ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เรื่องสมัครสอบชิงทุนการศึกษาบุตรทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 2 - 4 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ซึ่งจะจัดให้มีการสอบในวันที่ 5 มีนาคม 2559 ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลการสงเคราะห์ด้านต่างๆ จากเว็บไซต์ www.wvolampang.blogspot.com ที่สำนักงานฯ ได้จัดทำขึึ้น


พล.ต.วิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผบ.มทบ.32  ประธานพิธีการประชุมสัมมนา ฯ 

พ.อ.สาธิต  ศรีสุวรรณ รอง ผบ.มทบ.32 กล่าวบรรยายโรดแมปของรัฐบาล
ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

     องค์การสงเคราะห์ได้ปรับปรุงระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 โดยมีสาระสำคัญ เพื่อให้ผู้ที่ขาดสถานภาพการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ สามารถคืนสภาพการเป็นสมาชิกได้ โดยมีรายละเอียดตามระเบียบฯ  ที่แนบมาพร้อมนี้


การคืนสภาพสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ 
     การคืนสภาพสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่สมบูรณ์ สมาชิกฯ ผู้นั้นต้องชำระเงินจนครบยอดเงินที่คงค้างทั้งจำนวนแล้ว ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติก่อนจึงมีผลบังคับใช้  ตลอดจนเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายละ 200 บาท และเงินสงเคราะห์ค่าศพรายเดือนในเดือนถัดไป ทั้งนี้ การขอคืนสภาพฯ สามารถกระทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น อย่างไรก็ตามต้องเป็นผู้ที่ขาดสภาพสมาชิกไม่เกิน 6 ปี ตามระเบียบฯ ข้างต้น